BIGtheme.net http://bigtheme.net/ecommerce/opencart OpenCart Templates
หน้าแรก / ธุรกิจ / สิทธิใหม่เพิ่มเติมที่ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมควรรู้
ประกันสังคม
ประกันสังคม

สิทธิใหม่เพิ่มเติมที่ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมควรรู้

ประกันสังคม
ประกันสังคม

พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อ 22 มิ.ย.58 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ (20 ต.ค.58)  โดยเพิ่ม – ขยายขอบเขตการได้รับสิทธิ์ในผู้ประกันตนดังต่อไปนี้

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

ปัจจุบัน : มีสิทธิได้รับเฉพาะค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าบำบัดทางการแพทย์ ค่ากินอยู่ และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล ค่ายา และค่าเวชภัณฑ์ ค่ารถพยาบาล หรือค่าพาหนะรับส่งผู้ป่วย

ฉบับใหม่เพิ่ม : ค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและค่าใช้จ่ายเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นให้ แก่ผู้ประกันตน ในกรณีได้รับความเสียหายจากการรับบริการทางการแพทย์

กรณีคลอดบุตร

ปัจจุบัน :  มีสิทธิได้รับไม่เกิน 2 ครั้ง เหมาจ่าย ครั้งละ 13,000 บาท + เงินสงเคราะห์การหยุดงาน 90 วัน

ฉบับใหม่เพิ่ม : มีสิทธิได้รับไม่จำกัดจำนวนครั้ง

กรณีสงเคราะห์บุตร

ปัจจุบัน : ได้รับสำหรับบุตรอายุ 0 – 6 ปี คราวละ ไม่เกิน 2 คน เหมาจ่ายรายเดือน เดือนละ 400 บาท ต่อคน

ฉบับใหม่เพิ่ม  : มีสิทธิได้รับคราวละไม่เกิน 3 คน

กรณีว่างงาน

ปัจจุบัน :  ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับเมื่อถูกเลิกจ้างหรือลาออก

ฉบับใหม่เพิ่ม : ให้ ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน กรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวเนื่องจากเหตุสุดวิสัยโดยยังไม่มีการเลิกจ้าง เช่น กรณีสถานประกอบการถูกน้ำท่วม

ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือผู้ทุพพลภาพ

ปัจจุบัน : ไม่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีตาย

ฉบับใหม่เพิ่ม : สิทธิประโยชน์กรณีตายแก่ผู้เจ็บป่วยเรื้อรัง/ ผู้ทุพพลภาพ แม้ส่งเงินสมทบไม่ครบตามสิทธิ

ผู้จงใจให้ตนเองได้รับบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย

ปัจจุบัน : ไม่ได้รับความคุ้มครอง

ฉบับใหม่เพิ่ม : สิทธิประโยชน์แก่ผู้ประกันตนที่จงใจทำให้ตนเองบาดเจ็บ ทุพพลภาพ และตาย หรือยินยอมให้ผู้อื่นก่อให้เกิดขึ้น

กรณีทุพพลภาพ

ปัจจุบัน : ผู้ประกันตนต้องสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายร้อยละ 50 ถึงจะมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

ฉบับใหม่เพิ่ม : ผู้ประกันตนซึ่งสูญเสียสมรรถภาพ ไม่ถึงร้อยละ 50 ของร่างกายมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ

ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538

ปัจจุบัน : ผู้ทุพพลภาพอยู่ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2538 ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 15 ปี

ฉบับใหม่ : ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ตลอดชีวิต

กรณีตาย เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย

แก้ไข :ถ้า ก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่สามสิบหกเดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบเดือน ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง รายเดือน ที่คำนวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสี่ถ้าก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ หนึ่งร้อยยี่สิบเดือนขึ้นไปให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละห้า สิบของค่าจ้างรายเดือนที่คำนวณได้ตามมาตรา 57 คูณด้วยสิบสอง

ปรับปรุงหลักเกณฑ์การได้รับสิทธิประโยชน์ เพิ่ม

ปัจจุบัน : ผู้ประกันตนที่ไม่มีทายาท (บิดา มารดา บุตร และคู่สมรส) ไม่สามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วงหน้าได้ โดยเงินบำเหน็จชราภาพจะตกเป็นของกองทุน

ฉบับใหม่ : ผู้ประกันตนสามารถทำหนังสือระบุบุคคลผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพไว้ล่วง หน้าได้ โดยมีสิทธิได้รับร่วมกับทายาท หากไม่มีทายาท หรือไม่มีบุคคลที่ทำหนังสือระบุจะให้สิทธิแก่ พี่ น้อง ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา )

ขยายระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน

ปัจจุบัน :ระยะเวลาการยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนภายใน 1 ปี

ฉบับใหม่ :  เป็น 2 ปี

ความคุ้มครองลูกจ้างส่วนราชการ

ปัจจุบัน :คุ้มครองเฉพาะลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ฉบับใหม่ : ขยาย ความคุ้มครองไปถึงลูกจ้างชั่วคราวทุกประเภทของส่วนราชการ

ความคุ้มครองลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ

ปัจจุบัน : ไม่คุ้มครอง

ฉบับใหม่ :ขยาย  ความคุ้มครองให้กับลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศ และไปประจำทำงานในต่างประเทศ

นอกจากนี้ ยังมีอีกสิทธิประโยชน์อีกหลายข้อที่ผู้ใช้สิทธิ์ประกันสังคมสามารถดูข้อมูล เพิ่มเติมได้ที่  เว็บไซด์สำนักงานประกันสังคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SSO สายด่วน 1506

เกี่ยวกับ Bossza

คนทำเว็บคนหนึ่ง ตัวเล็กๆ งานเล็กๆ งานใหญ่ๆ ทำมาหมดแล้ว อยากทำระบบเล่าเรื่องราวบันทึกไว้อีกชิ้นหนึ่ง ก็เท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ทำอย่างไรให้ facebook fanpage ติดอันดับต้นๆของ Google

เมื่อมีแฟนเพจแล ...

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *